جستجوی اساتید

 • مجتبی مشکانی
 • دکتری تخصصی شهرسازی-استادیار گروه شهرسازی و معماری
 • معماری و شهرسازی
 • مهندسی شهرسازی
 • عهدیه آقامحمدی
 • پژوهشگر، مدرس، Editorial Board مجلات بین المللی، عضو هیات اجرایی و علمی همایشها،کنفرانسها و...
 • اقتصاد و حسابداری
 • اقتصاد و حسابداری
 • مهدی مشکانی
 • استادیار گروه کشاورزی
 • تحصیلات تکمیلی
 • تحصیلات تکمیلی
 • منصور سماواتی
 • کارشناس حقوق ثبتی
 • حقوق و علوم سیاسی
 • (الهیات(فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • علیرضا پاینده پور
 • نویسنده، مربی و مدرس، پژوهشگر
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • ناصر شجاعی
 • پژوهشگر
 • روانشناسی و علوم تربیتی
 • روان شناسی
 • محمد گل محمدی
 • استاد یار و پژوهشگر
 • معماری و شهرسازی
 • مهندسی شهرسازی
Template Design:Dima Group